Serviceerklæring

Serviceerklæring

Vår målsetning

Ventetid:

Pasienter skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager.

Tilgjengelighet:

Telefontid mandag til torsdag kl 08.00 – 12.00 og 13.00 – 14.00.  Fredag fra kl 08:00-12:00 Henvendelser utenom telefonisk kontakt kan forventes besvart innen slutten av påfølgende arbeidsdag, med noe forbehold.  Sykebesøk etter avtale.

Øyeblikkelig hjelp:

Både Dr Susil og turnuslege har avsatt noe tid til akutte tilfeller i hverdagen. Utfra hastegrad og alvorlighet, kontakt Mosseregionens legevakt på tlf 116 117 eller AMK på tlf 113.

Kontroller:

Pasienter med kroniske sykdommer blir satt opp til 3-4 kontroller i året – inkludert årskontroll og legemiddelgjennomgang.

Oppfølging etter sykehusopphold og kontakt med andre helsetjenester:

Behandlende instans informerer ofte om når, hvor og hvordan oppfølging skal være. Legekontoret skal følge med epikriser, beskrivelser av røntgen og B-prøvesvar, men det anbefales på det sterkeste å bestille time til kontroll etter å ha vært på supplerende undersøkelser.

Legeerklæringer, førerkortattester og andre attester:

Normalen for å besvare slike henvendelser er vanligvis 3 uker. Det er ønskelig at pasient møter opp til avsatt time for gjennomgang av informasjon som blir gitt videre.

Administrasjon:

Tirsdager og fredager etter lunsj avsettes for samarbeid med Hjemmesykepleien, Psykisk helse, Ansvarsgruppe NAV og annen tverrfaglig aktivitet.